Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σίγουρα βήματα σε μεταβαλλόμενα συνεχώς μονοπάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας με ένα κλικ.

Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη φορολογική σας επιβάρυνση. Γιατί να ρισκάρετε το όποιο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει εκ των υστέρων, όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε την εξειδίκευσή μας που σας εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση;


Ανταποκρινόμαστε στις πολύπλοκες απαιτήσεις των πελατών μας με ταχύτητα,
ξεπερνώντας πάντα τις προσδοκίες τους


Εξειδικευμένες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες:

. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ που τηρεί η επιχείρηση
Δημιουργία και παρακολούθηση προβλέψεων
Παρακολούθηση και συμφωνία Μητρώου Παγίων
Παρακολούθηση ΦΠΑ και υποστήριξη του λογιστικού χειρισμό του. Παρακολούθηση ΦΠΑ και υποστήριξη του λογιστικού χειρισμό του.
Υποστήριξη στην συμπλήρωση των εντύπων της φορολογίας εισοδήματος , βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας που διέπει τον φορέα.
Παροχή συμβουλευτικής επί λογιστικών , φοροτεχνικών θεμάτων
Υποστήριξη κάθε ελεγκτικής διαδικασίας, σε διαχειριστικούς, οικονομικούς, φορολογικούς ελέγχους ( Έλεγχοι ορκωτών, διαχειριστικών αρχών και λοιπών ελεγκτικών οργάνων).
Επεξεργασία χρηματοοικονομικών στοιχείων και παραγωγή οικονομικών αναφορών προς αξιοποίηση τους από την Διοίκηση.
Οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση έργων (ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΠΔΕ , Ευρωπαϊκά, κλπ)
Υπηρεσίες υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης δράσεων και δραστηριοτήτων

Υποστηρικτικές υπηρεσίες Τμήματος Λογιστηρίου :

Έλεγχος, καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών δαπανών
Έκδοση παραστατικών επιχορηγήσεων, παροχής υπηρεσιών ΤΠΥ
Συμφωνία ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής
Συμφωνία τραπεζών
Παρακολούθηση Παγίων στοιχείων, αποσβέσεις, απομειώσεις, αποσύρσεις κλπ
Υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
Έκδοση και αποστολή μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών.
Χειρισμός εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων λογιστηρίου
Έλεγχος πληρωμών, συμφωνία τραπεζών.

Παρακολούθηση Κοστολόγησης- Παραγωγής

Παρακολούθηση του προτύπου κοστολόγησης του φορέα
Διαχείριση των δεδομένων κοστολόγησης
Βελτίωση του προτύπου Συστήματος κοστολόγησης μαζικής παραγωγής
Εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας κόστους
Κατάρτιση προτάσεων τιμολόγησης
Χειρισμός εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων κοστολόγησης

Προϋπολογισμός - Δημοσιονομική παρακολούθηση & αναφορές

Παρακολούθηση ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού
Υποστήριξη στην Σύνταξη ναμορφώσεων ετήσιου προϋπολογισμού
Σύνταξη προβλεπόμενων μηνιαίων , τριμηνιαίων, ετήσιων δημοσιονομικών αναφορών με βάσει την υποχρέωση στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο
Παρακολούθηση και Σύνταξη Ετήσιου Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και απολογισμού Επιχορηγήσεων προς αποστολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κτλ.) .
Σύνταξη στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (τριμηνιαία, ετήσια)
Υποστήριξη στην παρακολούθηση ταμειακών ροών
Χειρισμός εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης προϋπολογισμών
Παροχή συμβουλευτικής επί δημοσιονομικών διατάξεων

Υπηρεσίες Υποστήριξης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και υπηρεσιών μισθοδοσίας

Κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων (ΙΔΟΧ, ελευθέρων επαγγελματιών, ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 39 παρ 9, Τίτλων κτήσης, κλπ)
Ανάρτηση σε κάθε προβλεπόμενή πλατφόρμα αναγγελιών, αποχωρήσεων, πινάκων σε ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, κ.λ.π)
Έλεγχος ασφαλιστικών εισφορών και προσαρμογή ασφαλιστικών Πακέτων Κάλυψης
Έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας για όλες τις κατηγορίες αμειβομένων
Έκδοση αμοιβών Διοίκησης
Υπολογισμός μισθολογίων με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις ( ενιαίο μισθολόγιο κλπ).
Δημιουργία και ανάρτηση μηνιαίου αρχείου πληρωμών Ενιαίας Αρχής Πληρωμών στο taxis
Παρακολούθηση όλων των τύπων αδειών
Λογιστικοποίηση μισθοδοσίας
Έκδοση και αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
Χειρισμός εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων Ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας

Για μας κάθε περίπτωση είναι μοναδική
Προσεγγίζουμε με μεθοδικότητα τις παραμέτρους κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου και οι λύσεις που προτείνουμε σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη μας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500