Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Ειλικρίνεια και δικαιοσύνη

 • Tο εμπλεκόμενο μέρος έχει ενεργήσει και θα συνεχίσει να ενεργεί ανά πάσα στιγμή ειλικρινά και δίκαια.
 • Δεν έχει ενεργήσει, και δεν θα ενεργήσει, ανέντιμη, να προκαλέσει απώλεια σε οποιοδήποτε μέρος ή να στερήσει από οποιοδήποτε μέρος τα δικαιώματά του.

 Δωροδοκία και ανάρμοστο πλεονέκτημα

 • Το εμπλεκόμενο μέρος δεν έχει προσφερθεί ή δώσει και δεν θα προσφέρει ή δώσει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε δωροδοκία ή άλλο ανάρμοστο όφελος ή πλεονέκτημα σε οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό.
 • Δεν έχει ζητήσει ή δεχθεί και δεν θα ζητήσει ή θα αποδεχθεί, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε δωροδοκία ή άλλο ανάρμοστο όφελος ή πλεονέκτημα για τον εαυτό του ή οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό.
 • Δεν έχει πραγματοποιήσει και δεν θα πραγματοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε πληρωμή, εκτός εάν η πληρωμή αυτή είναι θεμιτή αποζημίωση για νόμιμες υπηρεσίες.
 • Δεν έχει λάβει, και δεν πρόκειται να λάβει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε πληρωμή, εκτός εάν η πληρωμή αφορά σε αμοιβή παροχής νόμιμων υπηρεσιών.

 Παραπληροφόρηση

 • Δεν έχει παράσχει σε κανένα μέρος και δεν θα παράσχει σε κανένα μέρος οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία την οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική.
 • Δεν έχει αποκρύψει εσκεμμένα (ως ανύπαρκτη) από οποιοδήποτε μέρος και δεν θα αποκρύψει από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία.

 Συναίνεση

 • Δεν έχει εξουσιοδοτήσει ή δεν έχει συμμετάσχει ή δεν έχει αποκρύψει και δεν θα εξουσιοδοτήσει ή δεν θα συμμετάσχει ούτε θα το αποκρύψει τυχόν συμβάντα διαφθοράς.

 Σύγκρουση συμφερόντων

 • Ούτε ο ίδιος, ούτε κανένας από τους κύριους μετόχους, ανώτερα στελέχη ή διευθυντικά στελέχη με τα οποία σχετίζεται δεν έχει αποκαλύψει πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Θα αποκαλύψει άμεσα οποιαδήποτε μελλοντική πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

 Ενεργώντας αμερόληπτα

 • Έχει ενεργήσει και θα ενεργήσει με αμεροληψία κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος το οποίο απαιτεί να ενεργεί με αμεροληψία, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 •  Αξιολόγηση προσφορών.
 • Πιστοποίηση πληρωμών, παρατάσεις χρόνου, παραλλαγές ή αξία ή ποιότητα έργων, υπηρεσιών ή υλικών.

 Ελαττωματική εργασία

 • Σε σχέση με την παροχή έργων, υλικών, εξοπλισμού ή υπηρεσιών, δεν πρόκειται σκοπίμως, με εκούσια τύφλωση ή αμέλεια, να εκτελέσει, να εξουσιοδοτήσει, να εγκρίνει ή να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε:
 • Παροχή έργων, υλικών, εξοπλισμού ή υπηρεσιών που δεν συμφωνούν με τη  συμβατική ποιότητα και ποσότητα.
 • Απόκρυψη ελαττωματικών εργασιών, υλικών, εξοπλισμού ή υπηρεσιών.
 • Πληρωμή ανύπαρκτων ή ελαττωματικών εργασιών, υλικών, εξοπλισμού ή υπηρεσιών.

 Αξιώσεις

 • Θα υποβάλει μόνο εκείνους τους ισχυρισμούς τους οποίους πιστεύει ειλικρινά ότι είναι αληθείς και οι οποίοι μπορούν εύλογα να τεκμηριωθούν με ακριβή γραπτά ή προφορικά αποδεικτικά στοιχεία και για τα οποία πιστεύει ότι έχει καλόπιστα νομικά ή συμβατικά δικαιώματα.
 • Ως διάδικος που λαμβάνει ισχυρισμούς δεν θα αμφισβητήσει ή θα αγνοήσει τους ισχυρισμούς αυτούς και θα καταβάλει άμεσα τα ποσά, θα παραχωρήσει τυχόν παρατάσεις χρόνου, θα εκδώσει πιστοποιητικά ή θα λάβει άλλα μέτρα τα οποία πιστεύει ειλικρινά ότι σχετίζονται με την κατάρριψη του ισχυρισμού.

 Μέτρα κατά της διαφθοράς

 • Θα συμμορφωθεί με τα μέτρα κατά της διαφθοράς που ισχύουν για το έργο.

 Κυρώσεις για διαφθορά

 • Θα εισαγάγει και θα επιβάλει συμβατικές κυρώσεις για τη διαφθορά σε σχέση με τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους του.
 • Έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η διαφθορά μπορεί να οδηγήσει σε ποινική ευθύνη τόσο για Εταιρίες όσο και για άτομα και ότι οι κυρώσεις για μια τέτοια ευθύνη μπορεί να είναι σοβαρές και μπορεί να περιλαμβάνουν φυλάκιση ατόμων και πρόστιμα.

 Περιορισμός των δεσμεύσεων

 • [Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να παρέχεται μόνο από κάθε υποψήφιο για σημαντική σύμβαση προς τον κάτοχο του έργου]. Θα λάβει τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις από καθέναν από τους σημαντικότερους υπεργολάβους, πράκτορες και συναφείς εταιρείες και θα λάβει εύλογα μέτρα για την επιβολή αυτών των δεσμεύσεων .

 

ANTI-BRIBERY POLICY

Honesty and fairness

 • The involved party has acted, and will continue to act, at all times honestly and fairly.
 • It has not acted, and will not act, dishonestly to cause loss to any party or to deprive any party of its rights.

 Bribery and improper advantage

 • It has not offered or given, and will not offer or give, directly or indirectly, any bribe or other improper benefit or advantage to any individual or organization.
 • It has not demanded or accepted, and will not demand or accept, directly or indirectly, any bribe or other improper benefit or advantage for itself or any individual or organization.
 • It has not made, and will not make, directly or indirectly, any payment except to the extent that such payment is legitimate compensation for legitimate services.
 • It has not received, and will not receive, directly or indirectly, any payment except to the extent that such payment is legitimate compensation for legitimate services.

 False information

 • It has not provided to any party, and will not provide to any party, any written or oral information which it knows to be false, inaccurate or misleading, or where it is wilfully blind or reckless as to whether the information is false, inaccurate or misleading.
 • It has not dishonestly withheld from any party, and will not dishonestly withhold from any party, any written or oral information.

 Acquiescence

 • It has not authorized or acquiesced in or turned a blind eye to, and will not authorise or acquiesce in or turn a blind eye to, any corruption.

 Conflict of interest

 • Neither it, nor any of its principal shareholders, senior officers or senior managers has any undisclosed actual or potential conflict of interest. It will disclose any future actual or potential conflict of interest.

 Acting impartially

 • It has acted and will act impartially in carrying out any duty which requires it to act impartially, including:
 • Evaluating tenders;
 • Certifying payments, extensions of time, variations, or the value or quality of works, services or materials.

 Defective work

 • In relation to provision of works, materials, equipment or services, it will not deliberately, with wilful blindness, or recklessly, carry out, authorise, condone or be party to:
 • The provision of works, materials, equipment or services which are not of the quality and quantity contractually required;
 • The concealment of defective work, material, equipment or services;
 • Payment for non-existent or defective work, material, equipment or services.

 Claims

 • It will submit only those claims which it honestly believes to be true and which can be reasonably substantiated by accurate written or oral evidence, and to which it believes it has a bona fide legal or contractual entitlement.

 • The party receiving a claim will not dishonestly challenge or disregard the claim, and will promptly pay any sums, award any extensions of time, issue any certificates or take other steps which it honestly believes are due in relation to the claim.

   

 Anti-corruption measures

 • It will comply with the anti-corruption measures which apply to the project.

 Penalties for corruption

 • It will introduce and enforce contractual penalties for corruption in relation to its business partners and its officers and employees.
 • It is aware that corruption may result in criminal liability for both organisations and individuals and that the penalties for such liability may be severe and may include imprisonment for individuals and fines for organisations.

 Passing-down of commitments

 • [This commitment should be provided only by each tenderer for a major contract to the project owner.] It will obtain the above contractual commitments from each of its major sub-contractors, agents and related companies and will take reasonable steps to enforce these commitments.