8:00-21:00
info@asd-sa.gr
+30 2105788500

Λογιστικές υπηρεσίες σε Εταιρείες

υψηλής ποιότητας λογιστικές, φορολογικές και οργανωτικές υπηρεσίες

25 χρόνια αξιοπιστίας

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία ASD Οικονομικοί Σύμβουλοι είναι η ευελιξία, η σωστή οργανωτική υποδομή, η απόλυτη εχεμύθεια και η διασφαλισμένη μέσω του ISO 9001:2008 ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
 

Λογιστικές Υπηρεσίες

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει οικονομικά στοιχεία. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών, που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και τον έγκυρο σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής.
Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
Τήρηση αναλυτικής λογιστικής
Τήρηση θεωρημένης αποθήκης
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών
Σύνταξη ταμειακών ροών
Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
Υποβολή περιοδικών – προσωρινών δηλώσεων ηλεκτρονικά
Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat)
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων

banner-2

banner-2

Για μας κάθε περίπτωση είναι μοναδική

Προσεγγίζουμε με μεθοδικότητα τις παραμέτρους κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου και οι λύσεις που προτείνουμε σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη μας

banner-2

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Tο εξειδικευμένο Φοροτεχνικό τμήμα της ASD βασισμένο στην εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών του παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη μας. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον που η νομολογία αλλάζει διαρκώς, οι σύμβουλοι της ASD με βάση την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων κάθε πελάτη μας συμβάλλουν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.

• Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξης
• Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
• Συμβιβασμοί & Προσφυγές
• Ορθολογική χρήση εκπεστέων δαπανών
• Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
• Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
• Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα
• Υπολογισμός καθαρών αποδοχών και λοιπών κρατήσεων
• Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας
• Απογραφή στο ΙΚΑ
• Συμβάσεις προσωπικού
• ΟΑΕΔ (προσλήψεις – αποχωρήσεις)
• Πίνακες προσωπικού
• Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
• Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
• Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
• Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ και ΟΕΔ (όταν τα αντίστοιχα προγράμματα είναι ενεργά)
• Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων
• Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές με ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας
• Προσφυγές
• Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως ερωτήματα σχετικά με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, ημέρες/τύπος αδείας, κα.

 

banner-2
banner-2

Διεκπεραιώσεις

Η A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνει και εκτελεί, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού, εργασίες διεκπεραίωσης, κυρίως έκδοσης πάσης φύσεως εταιρικών - επαγγελματικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων από :

• Εφορίες
• Επιμελητήρια
• Ασφαλιστικούς φορείς
• Εγγραφές σε επαγγελματικά επιμελητήρια
• Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, ΦΠΑ
• Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
• Λύσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων

Εμείς στην A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι είμαστε αρκετά μεγάλοι για να επιτυγχάνουμε κάθε στόχο, όσο μεγάλος κι αν είναι, και αρκετά μικροί για να νοιαζόμαστε για τις ανησυχίες των πελατών μας, όσο μικρές κι αν είναι.

Οργάνωση επιχειρήσεων

Μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι, και όπου χρειάζεται μέσω επιλεγμένων συνεργατών, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα.

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων

Παροχή υπηρεσιών προς τη διοίκηση

Αναπτυξιακά - Επιδοτούμενα Προγράμματα

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πληροφορικής

Όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω της φύσης των εργασιών της επιχείρησής σας, η δημιουργία εσωτερικού λογιστηρίου με πλήρη εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή/ και αποθήκης, η A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι μπορεί να οργανώσει, στελεχώσει και επιβλέψει το νέο τμήμα. Οι υπηρεσίες της A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι σε αυτόν το τομέα περιλαμβάνουν:

• Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για λογαριασμό σας ώστε να επιτευχθεί η αρτιότερη επιλογή προσωπικού στη θέση βοηθού λογιστή, με βάση τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας ή της θέσης.
• Συνεχή συμβουλευτική και επιμορφωτική συνεργασία μεταξύ των στελεχών κάθε τμήματος της A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι και των υπαλλήλων του λογιστηρίου σας, ώστε να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Σε αυτή την περίπτωση ο κύριος ρόλος μας θα είναι εποπτικός, με την πάροδο του χρόνου.
• Συνεχή επιμόρφωση στα λογιστικά προγράμματα, στην εμπορική διαχείριση, στη μισθοδοσία αλλά και οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα απαιτείται, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή του λογιστικού τμήματος. Η ορθή επιλογή όλων των προγραμμάτων του λογιστηρίου, γίνεται σε συνεννόηση με την επιχείρηση, ώστε να επιλεγούν αυτά που ταιριάζουν στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησής σας.
• Ανάπτυξη, επίβλεψη και συνεχής προσαρμογή όλων των εργαλείων κοστολόγησης σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας με συμβουλευτικό ρόλο, τόσο για απλά θέματα όπως : τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης και γενικά του συνόλου των λογιστικών εργασιών, όσο και σε πιο “δύσκολα” θέματα όπως θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων, διαφόρων διοικητικών αποφάσεων.

Τα έμπειρα στελέχη της A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι υποστηρίζουν τη Διοίκηση κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών όπως:

• Σύνταξη μελετών
• Σκοπιμότητας επενδύσεων
• Βιωσιμότητας
• Business Plan
• Εξαγορών
• Συγχωνεύσεων
• Παρακολούθηση της επιχειρηματικής απόδοσης μέσω προγράμματος ταμειακών εισροών – εκροών
• Καθορισμό διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης
• Διαγνωστικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης και κατάρτιση τεκμηριωμένης έκθεσης
• Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
• Διαχείριση σχέσεων με Τράπεζες και λοιπούς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
• Σύνταξη, Υποβολή και Υποστήριξη Αιτημάτων στις Τράπεζες
• Παροχή συμβουλών και προτάσεων προκειμένου η επιχείρηση να αντιμετωπίσει διαρθρωτικά ζητήματα, χρηματοοικονομικά ή μή :
• να προβεί σε επέκταση της επιχείρησης
• να μεταβιβαστεί ολόκληρη η επιχείρηση ή ένα μέρος της
• να αποσχιστεί κάποιος κλάδος της
• να μετατραπεί σε άλλης μορφής επιχείρηση με χρήση αναπτυξιακών νόμων
• να υποβαθμιστεί σε κατώτερη μορφή εταιρείας
• να συγχωνευθεί με άλλη επιχείρηση, ως απορροφούσα ή απορροφούμενη
• να επενδύσει κεφάλαια για ίδρυση συναφούς ή άλλης επιχείρησης
• να οργανωθεί καλύτερα ώστε να καλύψει τις άμεσες μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης
• Σύνταξη συμφωνητικών
• Σύνταξη, τροποποίηση καταστατικών
• Σύνταξη διαλυτικών

Σας παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φάσμα υπηρεσιών που ξεκινούν από την σωστή επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, την σύνταξη του φακέλου, την κατάθεσή του μέχρι και την τελική εκταμίευση του ποσού της επιδότησης. Επίσης εκπονούμε Μελέτες στην κατεύθυνση Υπαγωγής Επενδύσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους.

office-12

• Εγκατάσταση και υποστήριξη μηχανογραφημένης αποθήκης με σύστημα Barcode
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων
• Υποστήριξη της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης των μηχανογραφικών συστημάτων της επιχείρησης
office-13